Partiprogrammet eller legacy dokumentet som vi kaller det, ble skrevet i 2021 og vil forme partiet i en innledende fase. Partiet har utspring i et ingeniørmiljø i Trondheim.

Moderne demokrati – www.mdem.no
Stortingspartiet     Moderne Demokrati (MD)
Partiprogram og teknisk funksjonalitet
 
    
15.12.2021

Formålet med partiet

Moderne Demokrati skal representere et direkte demokrati, som er en betegnelse på et styresett eller en beslutningsprosedyre der befolkningen beslutter i enkeltsaker. Dette i motsetning til den andre hovedtypen demokratisk styresett, representativt demokrati, der befolkningen i stedet velger eller utpeker representanter som beslutter i enkeltsaker.

I Moderne Demokrati tror vi at direkte demokrati etterhvert vil ta over og dominere, mye grunnet den teknologiske utviklingen som gjør dette styresettet vesentlig enklere å praktisere, selv med et system som vil favne alle stemmeberettigede borgere i Norge.

Imidlertid tror vi at disse reformene vil ta tid å implementere. Både av praktiske og historiske hensyn. Derfor har vi startet Moderne Demokrati, som en døråpner for et nytt og bedre styresett, en hybridløsning på direkte demokrati. For at partiet skal virke innenfor dagens styresett som er det representative demokrati, vil det være nødvendig å bemyndige representanter som fremmer saker og deltar i stortinget på tradisjonelt vis, etter instrukser som mottas gjennom et system for å samle inn stemmer fra partiets medlemmer fortløpende. Et slikt system skal være elektronisk basert, sikkert, og plattformen for stemmegiving skal være tilgjengelig på internett, for alle stemmeberettigede borgere av Norge. Representantene som bemyndiges, forventes å være kvalifisert til å delta i demokratiske prosesser, fortrinnsvis med kunnskaper som kan tilføre den demokratiske prosessen verdi. Partiets medlemmer vil naturlig nok kunne nominere og stemme på stortingskandidater, på samme måte som de stemmer via internett i enkeltsaker.

Bakgrunn

Norges representative demokrati ble utformet i en tid med svært begrensede kommunikasjons og transportmuligheter. Når eneste mulighet til å få sendt en beskjed til hovedstaden var flere dagsreiser med båt, hestetransport, eller til fots, var det naturlig at distriktene sendte sin mann til stortinget for å tale deres sak for en lengre periode. I dagens samfunn med utstrakt bruk av telekom/ internett og et stort antall digitale kommunikasjonsplattformer, er saken blitt en annen. Vi kan kanskje si det slik at folk og land har utviklet seg, mens styresettet ikke har evnet å ta i bruk de nye mulighetene teknologien har gitt oss.

Ikke sjelden ser vi at tradisjonelle stortingsparti velger å plassere enkeltrepresentanter på fylkeslister, uten at representanten har bakgrunn fra dette fylket. Sett i et historisk perspektiv, mener vi dette er symptomatisk på en uthuling av det representative demokrati, hvor hensynet til enkeltpersoner går foran grunnprinsippene i et representativt demokrati, nemlig å tale folkets sak.

Samtidig tror vi at en del saker som representanter i stortinget deltar på, dessverre kan bli for mye preget av personlige og dogmatiske syn, som i mindre grad reflekterer opinionens, folkets, syn. På folkemunne kalles slikt gjerne hestehandel.

Tradisjonelle politiske parti kan profilere seg sterkt på enkeltsaker, mens en velger som velger et slikt parti, også vil måtte ta hensyn til hele partiprogrammet det aktuelle partiet virker under, over en varighet på 4 år. I dagens samfunn, hvor endringer skjer i et mye større tempo enn tidligere, mener vi dette styresettet er foreldet, og ikke adekvat til å møte moderne krav til et fungerende demokrati.  Vi mener dette representerer et demokratisk problem, som Moderne Demokrati ønsker å ta hensyn til.

Misjon

Moderne Demokrati  ønsker å modernisere demokratiet, ved å invitere velgerne inn på bakrommet, der beslutningene tas. Bakrommet hos Moderne Demokrati (MD) er imidlertid en overført betydning. Vi kommer til å legge alle saker som våre representanter på stortinget skal ta stilling til, ut på en internettplattform som medlemmene av partiet vil få tilgang til. Der kan man avgi sin stemme, og summen av stemmer vil være avgjørende for hva partiet MD skal mene i hver enkelt sak.

Som velger vil du ikke lenger bli nødt til å forholde deg til et tradisjonelt partiprogram, og tenke på hvilket stortingsparti du er gjennomsnittlig mest enig med.  Du vil få direkte påvirkning i alle enkeltsaker som partiet skal ta stilling til. Du avgir din stemme digitalt fra sak til sak. Vi tror det blir både mye enklere, og samtidig morsommere å delta i demokratiet. Å binde seg til masten for 4 år, vil ikke lenger bli nødvendig.

Selvsagt vil en slik plattform for stemmeavgivning ha en del utfordringer. Både med tanke på sikkerhet mot hacking, men også i form av at velgerne bør kunne ta informerte beslutninger.  Som hovedregel vil vi derfor praktisere at du som velger må svare riktig på noen spørsmål, før du får anledning til å trykke for å avgi din stemme. Dette skal sikre at du som velger forstår konsekvensene av valget. Vi i MD har tillit til at folk er i stand til å sette seg inn i saker på egen hånd, og ikke behøver å stole på en politiker til å ta avgjørelsene for oss. Imidlertid vil kvalitetssikring av informasjonsmateriale, og formulering av stemmeavgivninger, være noe vi blir nødt til å bruke både juridisk og demokratisk kompetanse på. Derfor ønsker vi også at våre representanter holder et høyt faglig nivå på de beslutningsprosessene de vil være en del av. Naturlig nok vil representanter kunne bli valgt på samme måte som man stemmer i enkeltsaker.

Som velger av MD vil du ikke bare kunne avgi din stemme, men du vil også ønske en mest mulig opplyst beslutningsprosess, som evner å håndtere viktige aspekt ved et politisk spørsmål på en god måte. Dette kan for eksempel bety at vi konsulterer tekniske fagmiljø, eller innhenter uttalelser fra ulike private og offentlige instanser før vi presenterer eventuelle konsekvenser av et valg som befolkningen blir stilt overfor. Dette er noe likt de demokratiske prosessene som foregår i dag, men forskjellen er at vi overlater ikke til enkeltpersoner eller en utvalgt komité å ta den endelige avgjørelsen om hva vi skal gå inn for. Vi mener at summen av folkets meninger innehar den beste intelligens om et tema, og at alt dette umulig kan ta bolig i en enkeltpolitikers hode.

Det vil naturlig nok også bli anledning til å sende inn saker som man ønsker at MD skal legge ut for avstemming, og eventuelt videre behandling i stortinget. Vi ønsker at vår plattform også skal være et sted som utvikler seg i takt med medlemmene, og stadig forbedrer seg. Det kan naturlig nok oppstå begrensninger i kapasiteten som gjør at ikke alle saker kan behandles, men vi håper at for eksempel et diskusjonsfora med innledende uformell stemmeavgivning kan være et eksempel på demokratisk utfoldelse innad i partiet.

Som en konsekvens av deltakelse i demokratiet, vil også MD ha muligheter til å føre logg med hva partier stemmer for og mot i stortinget, og hva vi selv har stemt over. Dette mener vi også ivaretar et viktig aspekt ved demokratiet, å føre en historikk over beslutninger og synliggjøre disse på en god måte. Vi er av en oppfatning at en viktig utfordring med et representativt demokrati (dagens modell), er at partienes representanter ytrer seg om politiske prosesser i en forenklet utgave når de legges frem for velgerne. På folkemunne kalles dette gjerne å servere valgflesk, eller love resultater som er uoppnåelige i praksis. En systematisering og visualisering av valgene som tas i Stortinget er noe vi ønsker å vektlegge, dersom det er kapasitet til det.

Teknisk funksjonalitet, i grove trekk

Den rent tekniske utøvelsen av i partiets representantskap er ikke ulikt de man har i alle partier. Forskjellen er at den valgte representanten KUN skal forholde seg til de instruksjoner som gis fortløpende av brukernes avstemminger på partiets internettplattform. Representanten selv får mest en budbringerrolle, og forventes å holde både stortinget og egne medlemmer saklig informert.

Moderne Demokrati (MD) skal være en manifestasjon i bruk av moderne teknologi i demokratiske prosesser. Dette innebærer at vi må ha et høyt nivå på eksperter innen drift av servere, utvikling av brukeropplevelse som websider og apper, samt IT sikkerhet. Vi må anta noe frivillighet blant våre støttespillere, men dette er i hovedsak oppgaver som vil bli ivaretatt av ansatte. I tillegg kan oppgavene mot stortinget bli ivaretatt av representanter som har en sterk faglig kompetanse og erfaring, dersom dette er ønskelig av medlemmene.

I en innledende fase kan MD benytte et rimeligere system for innsamling av stemmer. Å være synlige, og lett tilgjengelig vil bli prioritert over å ha et 100% sikkert system. Ved deltagelse på stortinget, vil imidlertid all faktisk stemmegiving i saker som skal behandles i stortinget, måtte sikres med BankID, eller tilsvarende.

Økonomi og drift

Som man forstår vil drift av IT systemer kreve en del økonomiske resurser. Det mest rettferdige er at medlemmene dekker dette, utover eventuelle tilskudd som gis fra staten. Vi ønsker selvsagt at vår plattform skal være tilgjengelig for flest mulig, og at prisen for deltakelse skal settes lavt. MD har ingen visjon om å gå med økonomisk overskudd, men visse bedriftsøkonomiske modeller må følges når man har ansatte. Utover drift og vedlikehold kan det avsettes midler som er ment til videre ekspansjon av virksomheten, for eksempel med tanke på representasjon i fylkesting og kommunale valg. I et typisk bedriftsøkonomisk perspektiv kan dette medføre et eventuelt overskudd, men dette vil bli brukt i sin helhet til utvikling av partiet. Eierforholdet kan være avklart ved at alle betalende medlemmer skal eie aksjeandeler i driftsselskapet til mdem.no

Sponsing av partiet kan tillates, men enkeltsponsorer skal aldri tillates å dekke mer enn 5% av partiets driftsutgifter av hensyn til åpenhet og uavhengighet.

Open ledger policy / Åpen bok politikk

Som det fremgår av navnet på partiet, ønsker vi å være et moderne alternativ i demokratiet. Rent konkret betyr dette at vi vil legge ting offentlig tilgjengelig slik at det ikke kan forsvinne, eller manipuleres i ettertiden. Dette kan for eksempel innebære at enkelte deler av blokk-kjede teknologien vil bli implementert. Partiets første utgave av partiprogrammet, ble lagt ut på ethereum blokkjeden av partiets grunnlegger, og alle oppdateringer som gjøres i partiets program eller vedtekter, vil bli distribuert på blokkjeden, slik at det er tilgjengelig for alle som ønsker. Det samme gjelder partiets regnskaper og økonomiske disposisjoner, så sant det lar seg gjøre innenfor lov om personvern mv. Dette må ikke forveksles med bruk av kryptovaluta, selv om kryptovaluta i seg selv også kan bli benyttet, dersom partiets medlemmer kommer til enighet om at de ønsker dette.

Når det gjelder de demokratiske prosessene ønsker vi også at en blokk-kjede teknologi blir benyttet til å loggføre alle stemmeavgivninger, så sant det lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte.

Hva skjer videre – Plan for fremtiden

MD tar sikte på å stille liste til Stortingsvalget 2025. Kandidatene vil bli nominert av partiets medlemmer, avstemming skjer på den internettplattformen MD har i bruk. (www.mdem.no)

Dersom MD får valgt inn sin(e) kandidat(er) til stortinget, går partiet over i en ny fase. Kravene til datasikkerhet vil bli vesentlig skjerpet, og alle IT systemer vil måtte gjennomgås av eksperter. Vi må på dette tidspunktet regne med betydelige kostnadsøkninger. Partiet vil heldigvis få hjelp av stordriftsfordelene, ved at det er flere medlemmer som støtter partiet. Et svært omtrentlig budsjett vil tilsi at 30 000 medlemmer vil måtte bidra med ca. 50kr hver i måneden. Tilgang til stemmesystemet vil begrenses til betalende medlemmer av partiet. Dette er nødvendig både for finansiering av drift, men også for å sikre at de demokratiske spillereglene følges. Man kan i Norge ikke være medlem av flere politiske parti samtidig. Dersom avstemmingssystemet skulle vært åpen for alle, ville det føre til kapring av avstemminger. Både av andre partier, organisasjoner eller utenlandske hackere. Det er kun personer registrert i velgermanntallet i Norge, som har anledning til å bli medlem av partiet, og delta på avstemmingsprosessene. Det vil bli snakk om en 2-faktor autentiseringsprosess for å delta i avstemminger, ikke ulikt det man ser i nettbank eller innlogging på offentlige system.

Den videre utvikling styres mye av partiets medlemmer selv. Partiet forventes å utvikle seg i takt med de interne demokratiske prosessene. Partiets valgte ledelse forholder seg til Norsk lov, og de retningslinjer som storting og regjering nedsetter. Sett i forhold til dagens praksis vil det fortone seg som partiet har årsmøte og uravstemning hver dag, eller så ofte som det er behov for. Andre partier er selvsagt velkommen til å ta etter denne modellen, men det er grunn til å anta at de i alle fall innledningsvis vil stemple denne demokratiformen som for populistisk.

MD er for medborgerskap, men mot populisme. Saker som kommer ensidig frem i medier, kan føre til at befolkningen tar dårlig opplyste valg. Derfor vil alle saker som skal opp til avstemming bli undersøkt for positive og negative konsekvenser, så godt det lar seg gjøre. Medlemmet kan i en del saker bli nødt til å svare riktig på en online mini-eksamen, før medlemmet får anledning til å avgi stemme. Dette skal sørge for at alle tar opplyste valg, i den utstrekning det er mulig. Vi vil at MD skal fungere som et faglig sterkt teknokrati, men overlate den endelige beslutningen til velgeren. Dette er ikke helt ulikt dagens styresett, med et embetsverk som gir råd til politikerne. Vi mener imidlertid at politikerne ikke alltid har nødvendig kompetanse til å instruere embetsverket, eller evnen til å skaffe seg nødvendig innsikt i komplekse anliggende. Fremfor å satse på enkeltmennesker, mener vi at folket samlet sett besitter den største kunnskapen, det gjelder bare å få samlet den inn på riktig måte. Derfor vil partiet ha online diskusjonsfora, hvor vi oppfordrer medlemmer til å delta, spesielt dersom de har kunnskaper om et emne. Meningsbrytning i folket, kan anses som en verdifull måte å hente ekstern kunnskap, samt å spre kunnskap. Dagens politikere gjør dette i beskjeden grad. Ofte benyttes sosiale medier, men informasjonen som eventuelt hentes inn på slike plattformer, kan ha begrenset verdi. Meningsutvekslingen kan dessverre oppfattes som litt ovenfra og ned, og folket opplever ikke å bli hørt, samtidig som andre får for stor oppmerksomhet, og andre igjen vegrer seg for å delta på slike plattformer.

Som velger av MD tar du et par viktige politiske standpunkt. Du velger et moderne og direkte styresett, men du velger også troen på politisk samarbeid. Det betyr at MD i utgangspunktet ønsker å søke samarbeid med øvrige partier på stortinget, dersom det er hensiktsmessig for å oppnå de sakene som våre velgere mener er viktig. Det vil bety at vi blir nødt til å prioritere våre saker, men hva som skal prioriteres vil ikke være fastlåst til et partiprogram eller enkelte politikere, men opp til medlemmene selv. Vi kan selvfølgelig ikke love at våre prioriterte saker vil bli gjennomført, men vi kan i hvert fall love at politiske prioriteringer ikke er fastlåste for 4 år i gangen.

PR strategi

Partiet tar sikte på å kjøre korte, målrettede PR kampanjer på internett. Dette vil gjøre folk oppmerksom på at partialternativet finnes, og at det finnes en troverdig plan for gjennomføring av et slikt system. Spesielt troverdigheten til sentrale personer i partiet er av betydning i denne fasen, og det er meget viktig at man fremstår som politisk nøytral, og ydmyk overfor den tekniske oppgaven som skal gjøres. Personlige standpunkt i offentligheten må unngås.

Å ha en slik avstemmingsplattform kan ha noen konsekvenser som er uheldig i forhold til negativ publisitet som angår enkelte samfunnstema. Vi går derfor inn for å sette ømfintlige tema i sakskarantene til partiet er blitt innarbeidet. Det betyr at tema som omhandler innvandring, religion, minoritetsrettigheter, seksuell legning, kjønn og andre tema som lett pådrar seg tilhengere som påfører partiet et såkalt høyreekstremistisk stempel, ikke skal behandles av MD i løpet av partiets 5 første leveår. Karantenetiden kan bli utvidet ved behov. Partiet skal avholde seg fra å stemme i slike saker, og ellers forholde seg til Norges lover og sedvane. Eventuelle kommentarer og innlegg som blir presentert på partiets diskusjonsfora som omhandler disse tema, vil sannsynligvis bli fjernet, og det blir dessverre liten toleranse for individer som ønsker å diskutere slike saker. Dette er noe vi håper vil endre seg etter hvert som disse tingene får en mer opplyst og moden meningsbrytning. Vi ber om forståelse for dette, men håper at flere innser at dette er til beste for partiet i en startfase. Målet er selvfølgelig at MD skal være et alternativ for alle typer saker.

Å ha noe vs. å ikke ha noe er også en del av PR strategien. Det ligger naturlig for de fleste folk å forholde seg til noe som eksisterer, å komme med kritikk, bemerkninger og kommentarer. Å bli gitt en utfordring om å skape et bedre alternativ, er det imidlertid færre som vil ha et forhold til. Det betyr at MD helt sikkert vil måtte tåle kritikk, men at denne skal styrke partiet, ved at vi innrømmer at alt ikke er perfekt og at partiet er i en kontinuerlig forbedringsfase. Vi tror at dette vil gi oss en styrke de etablerte partiene ikke har.

Oppsummering

Når denne første utgaven av partiprogrammet skrives i desember 2021, vet vi naturlig nok ikke hva fremtiden vil bringe av innovasjon og hvilke utfordringer vi kommer til å se i årene fremover. Vi kan bare stake ut en kurs, og håpe at veien blir til mens vi går. Sammen skal vi bygge et sterkere og mer troverdig demokrati. Vi kan trå feil, men vi skal rette det opp. Våre systemer kan bli kopiert av andre, men vi skal ikke bebreide dem, vi skal jobbe for at vårt alternativ til å delta i det moderne demokratiet på, skal være den mest effektive og mest attraktive.  Evnen til å endre seg skal være sterk, samtidig som vi aldri skal fravike det demokratiske grunnprinsipp, om at folket bestemmer. Valget skal være ditt, hvor du vil, når du vil, og så ofte du vil.

Partiets program ble foreviget på blokkkjeden til Ethereum 01.05.2022 for å beskytte sin egenart. Se link.